Типична алармена система за дома и офисаТипичната сигнално-охранителна система се състои от следните възможни компоненти:
Контролен панел - централа, клавиатура за управление, датчици Охранителната централа е основата на сигнално-охранителната система. Тя контролира действието според програмираните от потребителя настройки. Според типа на централата, охраняваният обект може да бъде разделен на множество зони, всяка от които да бъде следена съобразно посредством асоциираните с нея датчици и желания ефект.

Клавиатурата за управление е интерфейсът чрез който на потребителя се предоставя средство за контрол върху системата - промяна на настройки на зоните, кодовете за активиране / изключване и т.н.

Обемни (инфрачервени) датчици за движение в системите за охрана Използват се най-често. Регистрират движението и присъствието на хора в затворено помещение. Освен сигурно задействане при всяко наличие на човек те не трябва да дават грешна аларма при промени на обстановката в помещението, например при повишаване на температурата или проникване на силна външна светлина. Най-разпространенените обемни датчици имат обхват около 10 метра и ъгъл на засичане около 110°. Обикновенно се монтират на 2 метра височина в някой от ъглите на помещението което трябва да се охранява. Има две тяхни особеност които трябва да се има предвид: -стъклените прегради са непрозрачни за тях; -те засичат всякакъв вид движение, тоест ще реагират и на домашни любимци които се намират в помещението което охраняват и дори на завеса разклатена от вятъра. Има датчици, които не реагират на животни. Те са по-скъпи от обикновените и имат възможност да се настройват до 18кг. или 36кг. Тази им фунционалност се постига чрез комбинация от мерки: различна чувствителност във вертикално направление, по-сложни алгоритми на обработка на сигналите. Така съвременните модели не подават фалшиви аларми дори когато домашният любимец скача или се катери по мебелите. Всеки датчик трябва да е защитен срещу посегателства. Затова задължително датчиците съдържат т.нар. тампер, представляващ механичен контакт, който се отваря при сваляне на капака на датчика и задейства алармата. Освен споменатите вече параметри съществени при избора на подходящ датчик PIR са и слeдните: -Работен температурен обхват с долна граница от -30° до +5° и горна между +50° и +95°. Независимо от описаните мерки за избягване на грешни задействания на алармата, при монтажа на PIR датчиците трябва да се спазват редица правила:
-Обхватът на датчиците за монтаж на стена трябва да е най-много 3 пъти по-голям от размерите на охраняваното помещение. В противен случай, има опасност от грешно задействане на алармата.
-Датчикът не трябва да се монтира срещу място, където може да се очаква бърза смяна на топъл и студен въздух (например изход на климатик), която може да го задейства.
-Датчикът трябва да се затвори плътно, за да не проникват насекоми през евентуални отвори в кутията и да задействат алармата.
-След приключване на монтажа трябва да се провери дали датчикът реагира на движение и присъствие във всички части на помещението.
Има два вида обемни датчици:
Аналогови
- Тяхната цена е малко по-ниска. Това е за сметка на качествата им. Основния недостатък при тях е че по-често генерират фалшиви сработвания, дължащи се например на пикове в захранващото напрежение. Освен това чувствителността им е сравнително по-ниска.
Цифрови
- Това е по-нова технология. При тях сигналите предварително се дигитализират. Благодарение на това всички обработки върху тях са цифрови. Това значително уваеличава надежността, прецизността и чувствителността им. Освен това фалшивите сработвания при тях са снижени до минимум.
Магнитни датчици.
Тези датчици се монтират на врати или прозорци и сработват при отварянето им. Състоят се от две части. Едната част се монтира на вратата или прозореца, а другата на рамката. Акустични датчици. Тези датчици следят звуковия фон в помещението и реагират единствено само на специфичния звук който се получава при счупване на стъкло.
Пасивни инфрачервени (PIR) датчици
Те са най-масово разпространените, само приемат (без да излъчват) инфрачервени лъчи и затова се наричат пасивни. Всяко тяло е източник на такива лъчи с интензивност, право пропорционална на температурата му. Тъй като човешкото тяло е с температура поне десетина градуса над тази от предметите в помещението, неговите лъчи са с по-голяма интензивност.
Микровълнови датчици
Те са от категорията на активните датчици, тъй като съдържат предавател за излъчване на електромагнитни вълни с много висока честота и приемник на отразените от околни предмети вълни. Основават се на доплеровия ефект – когато обектът, от който вълните се отразяват, приближава до датчика тяхната честота нараства, като изменението е право пропорционално на скоростта на движение. По подобен начин честотата намалява при отдалечаване на обекта. Именно разликата в честотите на излъчваната и отразената вълна позволява да се регистрира движение на всякакви отразяващи обекти, включително и хора. Предимството в откриването на много бавно движещи се обекти (със скорост няколко сm/s) често се превръща в източник на грешна аларма. Освен това вълните не проникват през метални предмети и движение зад тях не може да бъде регистрирано. Същевременно те преминават през стени и могат да регистрират движение в съседни помещения. Всичко това определя като основно приложение на микровълновите датчици за регистриране на движението на хора пред входната врата на жилище или сграда.
Комбинирани датчици
Тези за охрана на затворени помещения обикновено са комбинация на PIR датчик и микровълнов, като честотата на последния е около 10 GHz (има няколко международно разрешени честоти). Целта на комбинирането на двата вида е по-нататъшно намаляване на вероятността от грешна аларма. Основният принцип на работа е задействане на алармата, само когато и двата датчика са установили наличието на движещ се обект. Зоната на излъчване на електромагнитните вълни е по-тясна от тази на PIR датчика, например ъгълът в хоризонтална посока е 90°, а този във вертикална - 40°. Дължината й е между 4 и 20 метра и често може да се регулира при монтаж. Основните приложения са в случаите, когато има опасност от грешно задействане на PIR датчиците. Безжични датчици
Те могат да бъдат всеки от разгледаните видове, като при задействане предават радиосигнал (на честота 433 или 868 MHz) до централата. Обхватът на предаване в сгради е между 10 и 150 m, докато в открито пространство може да достигне 1 km. Захранването им се осигурява от батерии (например 3 броя тип ААА), като времето на работа с един комплект е между 1 и 2 години.

РЕЙТЕКС Варна Ви препоръчва да се консултирате със специалист относно подбора на техниката и мястото на монтиране. Нашата фирма разполага с богат опит в областта на проектирането и изграждането на офис и домашни алармени системи и всякакви други системи за охрана и СОТ.